Obchodní podmínky

Děkujeme, že používáte službu MojeCviky.cz dále jen Službu. Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem, kterým je:

Mgr. Martina Nakládalová
Jungmannova 1163, Otrokovice 765 02
IČ: 01846787 (dále jen Poskytovatel)

a

Uživatelem. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která používá Službu a je vedena v databázi Poskytovatele.

I. Využívání služby

 1. Při používání Služby se musíte řídit veškerými zásadami.
 2. Službu nesmíte zneužívat tzn. nesmíte do ní zasahovat ani se pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní. Službu smíte využívat jen v mezích platných právních předpisů. Službu vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.
 3. Obsah Služby, všechny na ní uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy Poskytovatele a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 4. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné ve Službě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (newsletterů) Uživateli.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

IV. Odpovědnost za službu

 1. POKUD TO PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, NEPONESE POSKYTOVATEL ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ÚJMU NA ZDRAVÍ.
 2. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA JAKÝKOLI NÁROK VZNESENÝ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OMEZENA VÝŠÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA POUŽITÍ SLUŽBY ZAPLATILI.
 3. VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE POSKYTOVATEL NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ NELZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM PŘEDVÍDAT.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2015